شهر دوستدار خانواده

1400-01-30

پیشنهاد انتخاب شهر تبریز به عنوان پایلوت اجرای طرح شهر دوستدار خانواده

نشست سه جانبه معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز به منظور ارزیابی فعالیتها و انتخاب شهر تبریز بعنوان پایلوت اجرای طرح شهر دوستدار خانواده در بنیاد ملی […]