زنان

1400-02-22

اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن

شرح: شوراي عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564مورخ 7/4/84به پیشنهاد شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن […]