دوستدار

1400-01-30

تدوین شاخص‌های اجرایی شهر دوستدار خانواده

مهدی جمالی نژاد رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جمالی نژاد از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بنیاد ملی […]
1400-02-22

اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن

شرح: شوراي عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564مورخ 7/4/84به پیشنهاد شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از […]