خانواده

1400-01-30

پیشنهاد انتخاب شهر تبریز به عنوان پایلوت اجرای طرح شهر دوستدار خانواده

نشست سه جانبه معاون فرهنگی واجتماعی شهردار تبریز به منظور ارزیابی فعالیتها و انتخاب شهر تبریز بعنوان پایلوت اجرای طرح شهر دوستدار خانواده در بنیاد ملی […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی سلامت

1 -ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهاي انسانی- اسلامی و نهادینه سازي آن در جامعه. 1-1 -ارتقاء نظام […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از […]