ازدواج

1400-02-21

خانواده در قانون اساسی ایران و نحوه تحکیم خانواده

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی خانواده

ابلاغیه مقام معظم رهبري 1395 /6 /13 خانواده واحد بنیادي و سنگ بناي جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی سلامت

1 -ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهاي انسانی- اسلامی و نهادینه سازي آن در جامعه. 1-1 -ارتقاء نظام […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از […]
1400-03-23

گفتمان خانواده با معناسازی برای ازدواج جوانان دنبال می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت : موضوع گفتمان خانواده را در شهر اصفهان شروع کرده‌ایم و در این راستا باید […]