مجله علمی


مجله علمی فرصتی را برای ارائه مقالات و مطالب علمی، طرح و برنامه های اجرایی فراهم می آورد . از این ره آورد ، زمینه دستیابی به پیشنهادات بهبود در حوزه های برنامه ریزی، زیرساخت و سازماندهی در حوزه های خانواده و شهر و توسعه تعاملات اجتماعی خصوصا در میان مردم و دستگاه های موثر در مدیریت شهری فراهم می آید . علاقمندان به این حوزه می توانند با ارسال مطالب مورد نظربه عنوان مولف و یا آثاری از سایر محققین و پژوهشگران و حتی پایان نامه های دانشجویی در سطح ارشد و دکتری ما را دراین مهم یاریگر باشند . بی شک این همکاری و همراهی زمینه تبادل دانش و ارتقای اطلاعات بمنظور توسعه علمی و برنامه ریزی را برای فعالان حوزه خانواده و مدیریت شهری فراهم می آورد .

• دستیابی به شاخص های شهر دوستدار خانواده با امکان روزآمدی
• فعال سازی گروه های هدف برای حصول به شهر دوستدار خانواده
• تحقق شاخص های شهر دوستدار خانواده در کالبد شهر، ساختار سازمانی، رفتار حرفه ای برای کارگزاران و رفتار متعادل و هم افزا برای شهروندان
• تقویت نقش و جایگاه خانواده بعنوان کوچکترین و موثرترین نهاد اجتماعی در تعادل، تعامل، تعالی و ارتقای جامعه ایران اسلامی
• ایجاد جریان اجتماعی و تعلق خاطر پیرامون کارکردها و آثار مثبت شهر دوستدار خانواده و مشارکت و فعال سازی مردم و دستگاه ها برای تحقق شهر دوستدار خانواده
1400-03-23

گفتمان خانواده با معناسازی برای ازدواج جوانان دنبال می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت : موضوع گفتمان خانواده را در شهر اصفهان شروع کرده‌ایم و در این راستا باید […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی سلامت

1 -ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهاي انسانی- اسلامی و نهادینه سازي آن در جامعه. 1-1 -ارتقاء نظام […]
1400-02-22

اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن

شرح: شوراي عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564مورخ 7/4/84به پیشنهاد شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی خانواده

ابلاغیه مقام معظم رهبري 1395 /6 /13 خانواده واحد بنیادي و سنگ بناي جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی […]
1400-02-21

خانواده در قانون اساسی ایران و نحوه تحکیم خانواده

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای […]