معرفی نماینده شهرداری

توضیح و نمونه فرم تکمیل شده :

برای راهنمایی نمایندگان شهرداری در تکمیل فرم های جشنواره فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود فایل

بارگذاری فایل معرفی نماینده شهرداری