تایید ایمیل

آدرس ایمیل شما با موفقیت تایید شد.
پس از صحت سنجی اطلاعات نماینده شهرداری معرفی شده، اطلاع رسانی خواهد شد.