مقالات

1400-03-23

گفتمان خانواده با معناسازی برای ازدواج جوانان دنبال می‌شود

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت : موضوع گفتمان خانواده را در شهر اصفهان شروع کرده‌ایم و در این راستا باید […]
1400-04-15

خانواده؛ رکن سازندۀ جامعه

هستۀ اصلی شکل‌گیری جامعه خانواده است. خانواده در تعریف قالب آن ، بر مبنای ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می‏گیرد، روابط نسبی (قراردادی یا واقعی) یا سببی بین اعضای آن وجود دارد و ...
1400-04-15

شهر دوست‌دار خانواده؛ شهر دربرگیرنده

روند کاهشی رشد جمعیت در ایران و پیامدها و مشکلات جدی آن در آینده، سیاست‌‌گذاران را به سوی تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری سوق داده است. پرسش کلیدی در این خصوص آن است که ...
1400-04-16

شهر دوست‌دار کودک لازمۀ شهر دوست‌دار خانواده

تعاریف متعددی از شهر دوست‌دار خانواده و شاخص‌های آن وجود دارد اما آنچه در تمام این تعاریف به آن تأکید شده مسئلۀ کودکان است. در واقع بررسی نیازهای رشد و نمو کودکان و ...
1400-04-16

اقتصاد شاخصی برای شهر دوست‌دار خانواده

مقولۀ اقتصاد از موثرترین عوامل در انتخاب زیستنگاه برای خانواده‌ها است. همانگونه که دیده شده چه بسیار مهاجرت‌هایی که به شهرهای بزرگ علیرغم تمام مسائل و مشکلات نظیر ...
1400-04-16

کلان‌شهرها و زیست خانوادگی

فردگرایی و نرخ رشد منفی جمعیت در اروپا، اکثر کشورهای این قارۀ سبز را با بحران منابع انسانی و پیری جمعیت مواجه کرده است لذا سیاست‌گذاران اروپایی برای حل این مشکل راهکارهایی ...