مقالات

1400-02-09

مسکن خانوادگی

مسکن که به‌دليل عوارض مختلف خود در عصر جديد در محيط‌هاى شهرى مسئلهٔ 'اجتماعى' مهمى شده است موضوع بررسى‌ها و آمارگيرى‌ها و مونوگرافى‌هاى متفاوتى قرار گرفته است.
1400-02-15

بررسی ارتباط بین مهارت های اجتماعی کودکان با کارکرد تحولی خانواده در شهر قزوین

خانواده نقش به سزایی در شکل دهی رفتارهای کودکان دارد. امروزه نهاد خانواده پا به پای تحولات اجتماعی در حال دگرگون شدن است. یادگیری رفتارهای اجتماعی در درون خانواده پایه ریزی می شود و ...
1400-02-21

۱۵ کلیدواژه‌ی اصلی سیاست‌های کلی جمعیت

۱۵ کلیدواژه‌ی اصلی سیاست‌های کلی جمعیت ردیف واژه کلیدی جمله ۱. افزایش نرخ باروری ما هم در یک برهه‌ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید […]
1400-02-21

تعریف خانواده از دیدگاه اسلام

تعریف خانواده چیست؟ خانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از […]
1400-02-21

خانواده در قانون اساسی ایران و نحوه تحکیم خانواده

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی خانواده

ابلاغیه مقام معظم رهبري 1395 /6 /13 خانواده واحد بنیادي و سنگ بناي جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی […]
1400-02-22

اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن

شرح: شوراي عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564مورخ 7/4/84به پیشنهاد شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی سلامت

1 -ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهاي انسانی- اسلامی و نهادینه سازي آن در جامعه. 1-1 -ارتقاء نظام […]
1400-02-22

سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر، تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از […]