فرم اعلام برنامه

بمنظور سهولت کار برای شرکت کنندگان و جلوگیری از فعالیت مازاد ، شرکت کنندگان در جشنواره هر یک از برنامه ها و اقدامات خود را در محور مربوطه بطور مستقل در یک فرم درج و اگر آن طرح مستندی دارد داخل مربع مربوطه فقط علامت زده شود . شورای انتخاب و داوری پس از بررسی اولیه طرحهای ارسالی ، برنامه های مورد نظر را برای ارسال مستندات تعیین و به شرکت کنندگان اعلام می نمایند تا بصورت فایل الکترونیکی از طرق مختلف برای دبیرخانه ارسال نمایند

 • برنامه ها و اقدامات انجام شده

 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • عنوان برنامهشرح کلی برنامهزمان اجراسطح پوششسامانهطرحنقشهعکسفیلم 
 • فایل ها را به اینجا بکشید