سیاستهاي کلی سلامت

1 -ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزشهاي انسانی- اسلامی و
نهادینه سازي آن در جامعه.
1-1 -ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیطهاي علمی و
دانشگاهی متناسب با ارزشهاي اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفهاي.
1-2 -آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤولیتهاي اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهاي ارائه مراقبتهاي
سلامت براي رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.
2 -تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاستهاي اجرایی و مقررات با رعایت:
2-1 -اولویت پیشگیري بر درمان.
2-2 -روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتی و درمانی.
2-3 -کاهش مخاطرات و آلودگیهاي تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.
2-4 -تهیه پیوست سلامت براي طرحهاي کلان توسعهاي.
2-5 -ارتقاء شاخصهاي سلامت براي دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیاي جنوب غربی.
2-6 -اصلاح و تکمیل نظامهاي پایش، نظارت و ارزیابی براي صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجراي
صحیح سیاستهاي کلی.
3 -ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی
فردي و اجتماعی، ترویج آموزشهاي اخلاقی و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سلامت روانی.
4 -ایجاد و تقویت زیرساختهاي مورد نیاز براي تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و
تجهیزات پزشکی داراي کیفیت و استاندارد بینالمللی.
5 -ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطحبندي و راهنماهاي بالینی، طرح ژنریک و
نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاري و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و
تجهیزات پزشکی باهدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.
6 -تأمین امنیت غذایی و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هواي پاك، امکانات ورزشی
همگانی و فرآوردههاي بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهاي ملی و معیارهاي منطقهاي و جهانی.
7 -تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات
درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
7-1 -تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاريهاي اجرایی، برنامه ریزيهاي راهبردي، ارزشیابی و نظارت توسط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7-2 -مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاري سایر
مراکز و نهادها.
7-3 -تدارك خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخشهاي دولتی، عمومی و خصوصی.
7-4 -هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاري است که قانون تعیین خواهد کرد.
8 -افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهاي جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی،
اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهرهوري در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از
طریق:
8-1 -ترویج تصمیمگیري و اقدام مبتنی بر یافتههاي متقن و علمی در مراقبتهاي سلامت، آموزش و خدمات با
تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوريهاي سلامت، استقرار نظام سطحبندي با اولویت خدمات ارتقاء سلامت
و پیشگیري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی.
8-2 -افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهاي سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین
استانداردها.
8-3 -تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی براي جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و
توانمندسازي آنان.
9 -توسعه کمی و کیفی بیمههاي بهداشتی و درمانی با هدف:
9-1 -همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
9-2 -پوشش کامل نیازهاي پایه درمان توسط بیمهها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه هاي درمان تا آنجا
که بیمار جز رنج بیماري، دغدغه و رنج دیگري نداشته باشد.
٣
9-3 -ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعملهاي قانونی و شفاف به گونهاي که
کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.
9-4 -تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمههاي پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان
و خرید آنها توسط نظام بیمهاي و نظارت مؤثر تولیت بر اجراي دقیق بستهها با حذف اقدامات زاید و هزینههاي
غیرضروري در چرخه معاینه، تشخیص بیماري تا درمان.
9-5 -تقویت بازار رقابتی براي ارائه خدمات بیمه درمانی.
9-6 -تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهاي سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان
براي بخش دولتی و غیردولتی.
9-7 -اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزههاي مثبت
ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهاي ارتقاء سلامت و پیشگیري در مناطق محروم.
10 -تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:
10-1 -شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزینهها و فعالیتها.
10-2 -افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و
بودجه عمومی دولت به نحوي که بالاتر از میانگین کشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق یابد.
10-3 -وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیانآور سلامت.
10-4 -پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي یارانههاي بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء
سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکهاي پایین درآمدي.
11-افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء
سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهاي فرهنگی، آموزشی و رسانهاي کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی.
12-بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.
12-1 -ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمایت از توسعه نوآوريهاي علمی و فنی در
تولید و عرضه فرآوردههاي دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
12-2 -استاندارد سازي و روزآمد کردن روشهاي تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردههاي مرتبط با آن.
۴
12-3 -تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
12-4 -نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهاي گیاهی.
12-5 -برقراري تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین براي همافزایی تجربیات و روشهاي درمانی.
12-6 -اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.
13 -توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهاي جامعه، پاسخگو و
عادلانه و با تربیت نیروي انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفهاي و داراي مهارت و شایستگیهاي متناسب با نیازهاي
مناطق مختلف کشور.
14-تحول راهبردي پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوري و برنامه ریزي براي دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و
ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیاي جنوب غربی و جهان اسلام.