سیاستهاي کلی خانواده

ابلاغیه مقام معظم رهبري
1395 /6 /13
خانواده واحد بنیادي و سنگ بناي جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلاي معنوي
کشور و نظام است و سمتوسوي حرکت نظام باید معطوف باشد به:
1 .ایجاد جامعهاي خانوادهمحور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن بر پایه الگوي اسلامی خانواده بهعنوان
مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامشبخش.
2 .محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهاي اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی
و اقتصادي بهویژه نظام مسکن و شهرسازي.
3 .برجسته کردن کارکردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.
4 .ایجاد نهضت فراگیر ملی براي ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب
ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهاي اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و
فرهنگسازي و ارزشگذاري به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
5 .تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر:
– بهکارگیري یکپارچه ظرفیتهاي آموزشی، تربیتی و رسانهاي کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط
خانوادگی
– فرهنگسازي و تقویت تعاملات اخلاقی
– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و
چالشهاي تحکیم خانواده
– ممنوعیت نشربرنامههاي مخل ارزشهاي خانواده
– ایجاد فرصت براي حضور مفید و مؤثر اعضاي خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت
به صورت جمعی
6 .ارائه و ترسیم الگوي اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی با:
– ترویج ارزشهاي متعالی و سنتهاي پسندیده در ازدواج و خانواده
– پر رنگ کردن ارزشهاي اخلاقی و زدودن پیرایه هاي باطل از آن
– مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب
– اصلاح رفتار گروههاي مرجع و برجستهسازي رفتارهاي شایسته آنها و جلوگیري از شکلگیري گروههاي مرجع
ناسالم
7 .بازنگري، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه هاي قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و
حلوفصل دعاوي در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجراي
احکامدر دعاوي خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده
8 .ایجاد فضاي سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه
9 .ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه هاي آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن
10 .ساماندهی نظام مشاورهاي و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-
ایرانی در جهت استحکام خانواده
11 .تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده براي پیشبرد اهداف و برنامههاي کشور در همه عرصههاي
فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و دفاعی
12 .حمایت از عزت و کرامت همسري، نقشمادري و خانهداري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسؤولیت تربیتی و
معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسؤولیتپذیري، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود
13 .پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهاي ناشی از آن با
شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازي کراهت طلاق
14 .حمایت حقوقی، اقتصادي و فرهنگی از خانوادههاي با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان
15 .اتخاذ روشهاي حمایتی و تشویقی مناسب براي تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتهاي جسمی و روحی و
عاطفی از آنان
16 .ایجاد سازوکارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همهجانبه خانوادهها بهویژه سلامت باروري و افزایش فرزندآوري در جهت
برخورداري از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.