سیاستهاي کلی اصلاح الگوي مصرف

1 -اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف،تبذیر،
تجملگرایی و مصرف کالاي خارجی با استفاده از ظرفیتهاي فرهنگی، آموزشی و هنري و رسانهها بویژه رسانه ملی،
2 -آموزش همگانی الگوي مصرف مطلوب.
3 -توسعه و ترویج فرهنگ بهرهوري با ارائه و تشویق الگوهاي موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخصهاي کارآمدي،
مسوولیتپذیري، انضباط و رضایتمندي.
4 -آموزش اصول و روشهاي بهینهسازي مصرف در کلیه پایههاي آموزش عمومی و آموزشهاي تخصصی دانشگاهی.
5 -پیشگامی دولت، شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی در رعایت الگوي مصرف.
6 -مقابله با ترویج فرهنگ مصرفگرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و
تجملگرایی.
7 -صرفهجویی در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص
شدت انرژي» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان
برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاستهاي زیر:
– اولویت دادن به افزایش بهرهوري در تولید، انتقال و مصرف انرژي در ایجادظرفیتهاي جدید تولید انرژي.
– انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژي کشور به منظور بهینهسازي عرضه و مصرف انرژي.
– تدوین برنامه ملی بهرهوري انرژي و اعمال سیاستهاي تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی براي
اجراي طرحهاي بهینهسازي مصرف و عرضه انرژي و شکلگیري نهادهاي مردمی و خصوصی براي ارتقاء کارایی انرژي.
– پایش شاخصهاي کلان انرژي با ساز و کار مناسب.
– بازنگري و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوین و اعمال استانداردهاي اجباري ملی براي
تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژيبر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام تولیدکنندگان به اصلاح
فرآیندهاي تولیدي انرژيبر.
٢
– اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درونشهري و برونشهري به منظور فراهم کردن امکان
استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
– افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوعسازي منابع تولید برق و افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر و نوین.
– گسترش تولید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
– بهبود روشهاي انتقال حاملهاي انرژي از جمله حداکثرسازي انتقال فرآوردههاي نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
8 -ارتقاء بهرهوري و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخشها بویژه بخش کشاورزي در چارچوب سیاستهاي زیر:
– طراحی، تدوین و اجراي سند ملی الگوي مصرف آب در بخشهاي مختلف و بههنگامسازي آن.
– اعمال سیاستهاي تشویقی و حمایتی از طرحهاي بهینهسازي استحصال، نگهداري و مصرف آب.
– تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیري از آلودگی آبها.
– اصلاح الگوي کشت و اعمال شیوههاي آبیاري کارآمدتر، ایجاد سامانههاي بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینهسازي
تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردي و اقتصادي بیشتر.
– برنامهریزي براي استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
– تدوین و اجراي برنامههاي عملیاتی مناسب براي ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفرههاي زیرزمینی داراي
تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
9 -اصلاح الگوي مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهاي «تولید و تبدیل گندم به نان»و «مصرف
نان» در چارچوب سیاستهاي زیر:
– تمرکز در سیاستگذاري، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
– اعمال سیاستهاي حمایتی و تشویقی براي ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروي انسانی ماهر و
آموزشدیده در فرآیند تولید نان.
– حفظ ذخیرهي استراتژیک گندم.
– تنظیم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
– اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نانهاي با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردماز
طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهاي تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.
10 -ارتقاء بهرهوري در چارچوب سیاستهاي زیر:
٣
– تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکاي هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
– افزایش بهرهوري با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وري از طریق:
– حداکثرسازي ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایههاي انسانی، اجتماعی و مادي با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.
– استقرار ساز و کارهاي انگیزشی در نظام پرداختها در بخش عمومی و بنگاهی.
– استقرار بودجهریزي عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادي و اجتماعی.
– اصلاح ساختارهاي ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجهگرا و اجراي حسابرسی عملکرد در دستگاههاي دولتی.
– اصلاح قوانین و مقررات، روشها، ابزارها و فرآیندهاي اجرایی.اولویت توانمندسازي نیروي کار در کلیه برنامههاي
حمایتی.