اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن

شرح:
شوراي عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564مورخ 7/4/84به پیشنهاد شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده
و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن را به شرح ذیل تصویب نمود:

مقدمه:
خانواده از ابتداي تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشري، به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی؛ زیربناي جوامع و منشأ فرهنگها، تمدنها
و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بناي مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالیاش،
همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده
است. اسلام به عنوان مکتبی انسانساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد
مودت و رحمت میشمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا میداند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین
نیازهاي مادي، عاطفی و معنوي انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمیشمارد. دستیابی به این اهداف والاي مکتب اسلام و
حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدي به خانواده و پیاده کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروري است کلیه
برنامهریزيها و سیاستگذاريها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدي و در راستاي تعالی و مصالح خانواده باشد .شوراي
فرهنگی ـ اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاري و برنامهریزي جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر
مبناي آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی» و نیز با
بهرهگیري از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاري در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و
بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبري در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاستهاي تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است.
تعریف خانواده:
خانواده گروهی است متشکل از افرادي که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و
خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی میکنند.

3
اصول و مبانی:
1 -نظام زوجیت از ارکان عالم خلقت و از آیات و نشانه هاي الهی است و وحدت زن و مرد در ابعاد انسانی و اختلاف آنها در بعد
بشري از شاهکارهاي خلقت و موجب تداوم و تکامل حیات آنان میباشد؛
2 -زن و مرد بر اساس حکمت الهی با لحاظ تفاوتهاي طبیعی آنها باید از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی عادلانه
برخوردار شوند؛
3 -خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، قوانین و مقررات و برنامههاي کشور باید در جهت آسان
کردن تشکیل خانواده، حمایت و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؛
4 -نتایج ازدواج ایجاد مودت، رحمت و آرامش میان زن و شوهر است و با تکریم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربیت توسط
والدین تداوم و تکامل می یابد؛
5 -اعضاي خانواده بویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیبها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختی
و رفتاري جهت هدایت آنها در مسیر الی االله و حصول به حیات طیبه مسئول میباشند؛
6 -تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهمترین ویژگیهاي نظام انسانی از خانواده نشأت میگیرد و توجه به نقش محوري زن به
عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوري مرد در امر تربیت و تأمین معیشت و اداره زندگی، امري ضروري است.
اهداف:
1 -تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهاي خانواده در نظام اسلامی؛
2 -حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیري از تزلزل و فروپاشی آن؛
3 -ارتقاء سطح فرهنگی و تربیتی اعضاي خانواده به منظور ایفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه؛
4 -همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاستها و برنامهریزيها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی
خانواده؛
5 -آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه؛
4
6 -گسترش و تعمیق ارزشهاي اصیل اسلامی در خانواده براي تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده
و جامعه؛
7 -ایمن سازي خانواده از آسیب و بحرانهاي اجتماعی و حمایت از خانوادههاي آسیبدیده؛
هدف اول: تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت جایگاه، منزلت و کارکردهاي خانواده در نظام اسلامی
راهبردها:
1 -ترسیم الگوي خانواده متعادل و تبیین ویژگیهاي الگویی خانواده آرمانی در اسلام ؛
2 -تحکیم مبانی اعتقادي خانواده و تواناسازي آن در ابعاد شناختی و اخلاقی جهت هدایت خانواده در مسیر الهی و تقویت فرهنگ
اسلامی؛
3 -توسعه آگاهیهاي جامعه و اعضاي خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهاي شخصیت فرزندان و توسعه انسانی
جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛
4 -ارتقاي امنیت و تأمین نیازهاي مادي، معنوي و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادي و اجتماعی؛
5 -تأمین نیازهاي مادي، معنوي، عاطفی فرزندان در خانواده به منظور افزایش احساس تعلق اعضاي خانواده به یکدیگر؛
6 -تأمین و ارتقاء سلامت روحی، جسمی، اجتماعی زنان در مراحل مختلف زندگی و ایجاد تسهیلات مورد نیاز و ارائه خدمات
مناسب در این مراحل (دوران بارداري، تغذیه، نوع کار، حضانت کودك و….)؛
7 -تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت
نسل بالنده در خانواده ؛
8 -توسعه آگاهی زنان و اعضاي خانواده در خصوص ایجاد الگوي صحیح اقتصادي و تنظیم درآمدها و هزینههاي خانواده و تأثیر آن
بر اقتصاد کشور

5
سیاستهاي اجرایی:
– معرفی و ارائه الگو از زنان و مردان موفق جامعه، با لحاظ موفقیت آنها در نقش مادري، پدري و همسري؛
– تکریم و تجلیل از خانوادههاي ایثارگر انقلاب اعم از شهدا، جانبازان، اسرا و تأمین نیازهاي مادي و معنوي آنان؛
– تکریم و بزرگداشت خانواده از طریق تخصیص ایامی از سال به خانواده و معرفی خانوادههاي نمونه؛
– هدایت زنان در پذیرفتن نقشهاي اجتماعی هماهنگ با نقش مادري و همسري به منظور ارجگذاري و کارآمدسازي فعالیتهاي
خانوادگی؛
– ترسیم کارکردهاي زیستی، تربیتی، روانی و عاطفی خانواده به عنوان مهمترین بستر رشد فرهنگی جامعه از طریق رسانهها و
کتب درسی؛
– بازنمایی روحیه همکاري و وفاداري متقابل زن و مرد در زندگی مشترك و بحرانهاي خانوادگی و پرهیز از ترویج روحیه
مردستیزي و یا زنستیزي در برنامهها ؛
– بازنمایی ضرورت توجه والدین نسبت به تخصیص زمان کافی جهت تربیت فرزندان و تأمین نیازهاي عاطفی آنان و بیان
پیامدهاي بیتوجهی به این امر ؛
– آگاهی بخشی زنان در خصوص تأثیر تغذیه مناسب، ورزش و رعایت بهداشت و تأمین سلامت جسمی و نشاط روحی و
برنامهریزي دولت جهت تأمین آنها؛
– ایجاد روحیه پسانداز و آینده نگري در خانواده بر محور قناعت و ایجاد مراکز مناسب جهت انجام فعالیتهاي تولیدي و خود
اشتغالی در کنار وظائف خانهداري جهت کمک به اقتصاد خانواده
هدف دوم: حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیري از تزلزل و فروپاشی آن.
راهبردها:
1 -تسهیل در امر ازدواج به عنوان پیمان الهی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده همراه با تعدیل توقعات و کاهش تشریفاتو تأثیر
آن بر صیانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛
6
2 -توسعه آگاهیهاي جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادي و فرهنگی زوجین در ایجاد تفاهم و تحکیم خانواده و روشها و
معیارهاي شرعی انتخاب همسر؛
3 -توسعه نقش سازنده، هدایتی و حمایتی والدین در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگی خانوادهها؛
4 -توسعه و جهتدهی نظام آموزشی با توجه به نقشها و ویژگیهاي مشترك و اختصاصی زنان و مردان و توانمند کردن دختران
جهت ایفاي نقش مادري و همسري و پسران جهت ایفاي نقش پدري و آموزش روابط حقوقی آنها به یکدیگر؛
5 -توسعه آگاهیهاي زوجین نسبت به تأثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهاي عاطفی، نشاط روحی و افزایش رضایتمندي
آنان از زندگی و اختصاص علائق زوجیت به همسر قانونی؛
6 -افزایش آگاهیهاي زوجین در زمینه حقوق و تکالیف یکدیگر، احکام زناشویی و تنظیم خانواده، تلطیف روابط حقوقی توأم با
حسن خلق و معاشرت ؛
7 -اصلاح الگوي مشارکت و نقشهاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی زنان متناسب با نقشهاي خانوادگی آنان با حفظ ارزشها و
منزلت زن؛
8 -تقویت اخلاق، معنویت، محبت و صمیمیت در روابط اعضاي خانواده ؛
9 -اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهاي حقوقی، اقتصادي و فرهنگی براي پیشگیري از وقوع طلاق ؛
10 -اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیري از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضاي خانواده ؛
سیاستهاي اجرایی:
– حمایت از ایجاد تشکلهاي غیردولتی و مردمی با محوریت مؤسسات و شخصیتهاي علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت
زنان در راستاي حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها؛
– انجام فعالیتهاي فرهنگی و تبلیغی در امر آسانسازي ازدواج با رویکرد فرهنگی، با مشارکت کلیه دستگاههاي تبلیغی و
فرهنگی کشور و نمایش معایب زندگی در تجرد و تنهایی؛
– ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادي و معنوي خصوصاً از خانوادههاي جوان در دوران تحصیل و سربازي؛
– تقویت مشارکت خانوادهها و اقدام در تأمین نیازهاي اقتصادي و مادي زوجهاي جوان به هنگام ازدواج ؛
7
– ترویج دیدگاههاي صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینههاي ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینههاي
جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینههاي سنگین؛
– توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهاي دولت؛
– تواناسازي اعضاي خانواده از طریق کسب مهارتهاي لازم، به منظور تأمین نیازهاي اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی
و فرهنگ عمومی؛
– فرهنگسازي و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پايبندیهاي اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیري
از بروز ناهنجاريهاي اجتماعی؛
– پیشگیري از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسدهانگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛
– ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاههاي خانواده و تقویت آنها؛
– بازنمایی متناسب از نقشهاي متنوع و کارآمد زنان در ایجاد نگرش متعادل بین نقشها و مسئولیتهاي خانوادگی و اجتماعی
آنان؛
– تشویق و ترغیب خانوادهها به داوري خویشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگی و ارائه الگوهاي قضاوت بیطرفانه
در بین زوجین؛
– افزایش و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک و بیماريهاي خطرناك و انجام آزمایشهاي پزشکی قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعیت
جسمانی و روانی زوجین؛
– برخورد قاطعانه دستگاه انتظامی و قضایی با بزهکاران و عوامل اصلی جرمزا به عنوان تهدید کننده استحکام خانواده؛
– ارزیابی و بازنگري قوانین موجود و تدوین قوانین حمایتی لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نظارت بر حسن اجراي قوانین
جهت تحکیم بنیان خانواده؛
– شناساندن عوارض و پیامدهاي منفی ناشی از طلاق به زوجین و تأکید بر تشکیل خانواده در مور زنان بیوه و بیسرپرست؛

8
هدف سوم: ارتقاي سطح فرهنگی و تربیتی اعضاي خانواده به منظور ایفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگی جامعه
راهبردها:
1 -تبیین نگاه نظام مند دین درخصوص جایگاه زن در خانواده و تأکید بر ارتقاء نقش زن در تربیت و فرهنگسازي و استحکام و
پویایی خانواده و اجتماع؛
2 -هماهنگی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و تولیدات کلیه نهادهاي فرهنگی و گروههاي مرجع به منظور ارتقاي جایگاه و نقش
خانواده ؛
3 -توسعه تحقیقات در خصوص مسائل و مشکلات خانواده و کارکردهاي آن و انعکاس یافتههاي آن به جامعه، مسئولین و
برنامهریزان کشور ؛
4 -توسعه آگاهیهاي خانواده جهت حفظ حرمت اعضاي خانواده بویژه سرپرستی، نگهداري و تأمین معاش پدر و مادر ناتوان و از
کار افتاده؛
5 -توسعه و ترویج وجوه مثبت آداب و سنن ملی و محلی در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛
6 -توسعه فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارائه الگوي مناسب مصرف به منظور تصحیح فرهنگ اقتصادي
خانواده ؛
سیاستهاي اجرایی:
– آموزش زنان و مردان درخصوص اهمیت نقش آنان در تربیت فرزندان متناسب با مقتضیات زمان و مراحل مختلف رشد آنان؛
– بررسی الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فیلمهاي سینمایی، مطبوعات، کتب و سایر رسانهها و میزان تأثیر آنها در
افزایش ناهنجاريهاي فرهنگی و اخلاقی و ارائه راهکارهاي مناسب جهت اصلاح گروههاي مرجع؛
– بررسی و شناخت مسائل و مشکلات فرهنگی، حقوقی و اقتصادي اعضاي خانواده ؛ بازنمایی و ریشهیابی صحیح و اصولی
علل گسست فرهنگی بین نسلها از طریق تحقیقات جامع ملی و استفاده از یافتههاي تحقیقات به ویژه در تولیدات فرهنگی و
هنري؛
– تبیین و احیاي فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسی و حمایت از آنها همراه با حفظ کرامت سالمندان در برنامههاي رسانهها؛
9
– تأمین امکانات لازم جهت بهرهبرداري بهینه از اوقات فراغت وارتقاء فرهنگی اعضاي خانواده؛
– کاهش تبلیغات تجاري و مصرفی رسانهها به منظور جلوگیري از ترویج روحیه مصرفگرایی؛
– تشویق زنان به استفاده بهینه از دارایی و اندوخته شخصی در چرخه اقتصادي خانواده و کشور؛
هدف چهارم: همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاستها و برنامهریزي ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی
خانواده
راهبردها:
1 -اولویت دادن به خانواده به عنوان بنیاديترین نهاد اجتماعی جامعه و توجه به مصالح آن در سیاستگذاري، قانونگذاري و
برنامهریزيهاي مرتبط و مؤثر در خانواده؛
2 -ضرورت نگاه نظاممند برنامههاي توسعه کشور نسبت به تقویت نهاد خانواده و بهینهسازي کارکردهاي آن بر اساس الگوي
اسلامی ؛
3 -تقویت نگاه دینی و علمی در امر برنامهریزي کلان کشور با رویکرد به امور زنان و کارآمد ساختن خانواده ؛

سیاستهاي اجرایی:
– استفاده از سازوکار مناسب توسط دولت با هدف برنامهریزي و ایجاد هماهنگی بین دستگاههاي مختلف درخصوص اجراي
سیاستها و برنامههاي مرتبط با خانواده؛
– تعیین شاخصها و ارزیابی کمی و کیفی برنامههاي توسعه کشور و سنجش عملکرد دستگاههاي اجرایی و پیشرفتها بر اساس
نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛
هدف پنجم: آگاهی افراد خانواده نسبت به حقوق و وظائف یکدیگر و زدودن نگرشهاي غلط جامعه
راهبردها:
1 -توسعه مشارکت اعضاء خانواده در تصمیمگیريها و تقویت روحیه مسئولیتپذیري، تعاون و همکاري اعضاي خانواده؛
10
2 -توسعه آگاهیهاي عمومی نسبت به الزامات شرایط اجتماعی و نقشهاي اعضاي خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات
متقابل در جهت تحکیم خانواده؛
3 -ارتقاء آگاهی و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسئولیتهاي زنان در خانواده ؛
سیاستهاي اجرایی:
– اصلاح کتب درسی، متون آموزشی و تولیدات فرهنگ عمومی در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامی و تبیین وظائف و
حقوق اعضاي خانواده نسبت به یکدیگر؛
– ترسیم آثار منفی ناشی از عدم آشنایی اعضاي خانواده نسبت به حقوق و وظائف خانوادگی و اجتماعی یکدیگر و تأثیر آن در
ناکارایی و تزلزل خانواده؛
– انتقال فرهنگ کار، ابتکار و مسئولیتپذیري به فرزندان خانواده و تقبیح روحیه کاهلی و بیکاري در بین آنان؛
– توجه به آثار مثبت و منفی جهانی شدن در امر تشکیل خانواده.
هدف ششم: گسترش و تعمیق ارزشهاي اصیل اسلامی در خانواده براي تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده
و جامعه
راهبردها:
1 -هدایت و ترغیب زوجین، جهت تقویت ایمان مذهبی و فرهنگ اسلامی،آشنایی با تکالیف و آداب قبل از بارداري، دوران
بارداري و شیوههاي صحیح تربیت فرزندان در مقاطع مختلف سنی آنان؛
2 -توسعه آگاهی والدین به منظور تأمین حقوق فرزندان در زمینه تغذیه، سلامت جسمانی و روانی، تربیت و برخورداري آنان از
رفتار عادلانه والدین؛
3 -کمک به والدین جهت رشد و آمادهسازي فرزندان خود در راستاي پذیرش و ایفاي مسئولیتهاي فردي، خانوادگی و اجتماعی
خود ؛
4 -توجه جدي و تقویت نقش الگویی والدین در تربیت صحیح فرزندان.

11
سیاستهاي اجرایی:
– تبیین آثار مثبت تربیت مذهبی فرزندان در پیشبرد جامعه؛
– بازنمایی اثرات مثبت رعایت عدالت بین فرزندان و ضرورت اجتناب از هرگونه تبعیض براساس جنسیت؛
– نشان دادن نمادهائی از رفتار، سلوك و روحیات مذهبی پدر و مادر و تأثیر آن در تربیت و انتقال مفاهیم دینی به فرزندان؛
– افزایش سطح آگاهی زنان و دختران نسبت به فرائض دینی و عمل به آنها بر اساس درك عمیق، عالمانه و آگاهانه و نشان دادن
آثار التزام عملی به آن با پرهیز از ارائه تصنعی اعمال عبادي؛
– تقویت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشی و پرورشی و ایجاد هماهنگی بیشتر در بین آنها به منظور ایفاي نقش بهتر در تربیت
فرزندان.
هدف هفتم : ایمن سازي خانواده از آسیب و بحرانهاي اجتماعی و حمایت از خانوادههاي آسیب دیده
راهبردها:
1 -ارتقاء آگاهی اعضاي خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاريها و آسیبهاي اجتماعی و خانوادگی به منظور برخورد صحیح با
مشکلات و بحرانهاي زندگی
2 -محافظت و جلوگیري از آسیبپذیري خانواده، از طریق مبارزه همه جانبه با ناهنجاريها و آسیبهاي اجتماعی (اعتیاد، طلاق،
فرار و…)؛
3 -اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از خانوادههاي آسیبدیده و کاهش ضایعات ناشی از بحرانهاي خانوادگی و اجتماعی؛
4 -حمایت از زنان و کودکان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضاي خانواده و ناهنجارهاي رفتاري
سیاستهاي اجرایی:
– آموزشهاي لازم به دختران و پسران در زمینه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت دینی، فکري، جسمی و روانی یکدیگر
به منظور پیشگیري از بروز آسیبهاي اجتماعی در زندگی؛
– بررسی علل افزایش ناهنجاريهاي فرهنگی و اخلاقی در بین اعضاي خانواده و ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع آن؛
– آموزش اعضاي خانواده در جهت حل منطقی مشکلات خود قبل از مراجعه به سازمانها و مراجع قانونی؛
12
– تدوین قوانین حمایتی و گسترش پوشش کامل بیمههاي اجتماعی و اقتصادي براي مردان بیکار، زنان بیوه، سالخورده،
سرپرست خانوار و کودکان بیسرپرست و زنان خانهدار؛
– تأمین نیازهاي مادي و معنوي خانوادههاي بیبضاعت و بیسرپرست به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
– مقابله با بزهکاران اجتماعی، باندهاي فساد و فحشاء و متعرضان به نوامیس مردم و مروجین فرهنگ ابتذال با هدف تأمین امنیت
و حفظ کیان خانوادهها؛
با تصویب طرح: اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن در جلسه 564مورخ 7/4/84 شوراي عالی انقلاب
فرهنگی کلیه دستگاهها و سازمانهاي اجرایی ذیربط موظف خواهند بود در حدود وظایف خود نسبت به تهیه آئین نامهها، دستورالعملها
و برنامههاي اجرایی لازم مبتنی بر طرح مذکور اقدام نموده و گزارش فعالیتهاي انجام شده را سالیانه به هیئت نظارت و بازرسی شوراي
عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند.