ارتباط با شهرداری

فرم اطلاعات نماینده شهرداری

معرفی نماینده شهرداری

فرم اطلاعات شهر و شهرداری

فرم معرفی شهر و شهرداری

  • نام و نام خانوادگیمسئولیت 
  • نام و نام خانوادگیسمت 
  • سازمان تابعهنام مدیر